VCA (SCC)

TRÉNING ÉS VIZSGA

Most jelentkezem!

Mi az a VCA?

A VCA (németül SCC) minősítés biztonság­techni­kai és munkavédelmi előírások ismeretét jelenti. A mi­nő­sí­tett egyén bi­zo­nyít­vá­nya iga­zol­ja, hogy tu­laj­do­no­sa a VCA elő­írá­sok ál­tal meg­kö­ve­telt va­la­mely szin­tet tel­je­sí­tet­te, így az ah­hoz a szint­hez ren­delt mun­ká­kat el­vé­gez­he­ti. A fő gon­do­lat, hogy a VCA bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se sza­va­tol­ja, hogy az ilyen vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző dol­go­zó mind ma­gá­ra, mind mun­ka­tár­sa­i­ra néz­ve „biz­ton­ságosan” fog­ja vé­gez­ni azo­kat a tevé­keny­sé­ge­ket, ame­lyek­re mi­nő­sí­tést ka­pott. Az általunk nyújtott oktatás felkészít az IWS által biztosított, független vizsgára. A kiállított diploma meg­fe­lel a Be­ne­lux ál­la­mok­ban ope­ra­tív mun­ka­kör­ben dol­go­zók­tól el­várt VCA vizs­gá­nak.

Külföldi munkavállaláshoz

kíván VCA (SCC)
diplomát szerezni?

MOL beszállítóként
(vagy leendő beszállítóként)

kíván VCA (SCC)
diplomát szerezni?