VCA (SCC)

TRÉNING ÉS VIZSGA

Most jelentkezem!

A vizsga által
megszerezhető minősítés:

AZ IWS által kiadott B-VCA (Ba­sic Ele­ments of Sa­fety; SCC) mi­nő­sí­tés, mely az összes Be­ne­lux ál­lam te­rü­le­tén el­fo­ga­dott.

Kiknek
ajánljuk?

Min­den mun­ka­társ­nak, aki olyan te­vé­keny­sé­get vé­gez, mely­hez a VCA ta­nú­sít­vány szük­sé­ges. Az IWS által kiállított diploma meg­fe­lel a Be­ne­lux ál­la­mok­ban ope­ra­tív mun­ka­kör­ben dol­go­zók­tól el­várt VCA vizs­gá­nak, il­let­ve az SCC szab­vány­nak.

Miért érdemes a
tréningen is részt venni?

Az IWS által biztosított tré­nin­gen meg­szer­zett szem­lé­let­mód se­gít el­iga­zod­ni a VCA mun­ka­biz­ton­ság sza­bá­lyai kö­zött. Té­má­ja a Be­ne­lux és a nem­zet­kö­zi mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok, el­já­rá­sok be­mu­ta­tá­sa. Az ok­ta­tó­ink ál­tal le­adott tan­anyag fe­dés­ben áll a ki­kül­dött tan­anyag­gal, azon­ban a sze­mé­lyes je­len­lét­nek kö­szön­he­tő­en sok­kal gya­kor­la­ti­a­sabb, be­fo­gad­ha­tóbb. A kép­zé­sen a részt­ve­vők fel­te­he­tik kér­dé­se­i­ket, me­lye­ket ok­ta­tónk kész­ség­gel meg­vá­la­szol. Ed­di­gi ta­pasz­ta­la­ta­ink alap­ján a vizs­ga előt­ti egy na­pos kép­zé­sen va­ló rész­vé­tel je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul a si­ke­res vizs­gá­hoz. Sta­tisz­ti­ká­ink azt mu­tat­ják, hogy a tré­nin­gen részt­ve­vők jó­val ke­ve­sebb eset­ben kény­sze­rül­tek pót­vizs­gá­ra.  A tréning 8 tanóra (1 nap) időtartamú

A vizsga
menete:

A vizsga a képzést követően, személyesen történik, személyes oktatás esetén délután, online kurzus esetén másnap, egyéni beosztás szerint.

1 óra áll rendelkezésre a teszt kitöltésére. A vizsga akkor sikeres, ha a résztvevő legalább 26 pontot ér el!

Mit hozzon
magával?

Fényképes személyazonosító okiratot, szükség esetén olvasószemüveget

A tananyag:

A díj tar­tal­maz egy mun­ka­biz­ton­sá­gi e-lear­ning tan­anya­got, melyet a jelentkezést visszaigazoló e-mail­ben ta­lál­ha­tó linkről töltheti le pdf for­má­tum­ban.
FI­GYE­LEM! A vizs­ga­kér­dé­sek nem azo­no­sak a gya­kor­ló teszt­kér­dé­sek­kel!

Hasznos
információk:

Itt talál­ha­tó a nem­zet­kö­zi VCA adat­bá­zis, mely­ben a kül­föl­di munka­adók ellen­őr­zik a VCA ta­nú­sít­vány ere­de­ti­sé­gét. Ke­re­sés­hez a hon­lap bal ol­da­lán kat­tint­son a „Cent­raal dip­lo­mare­gis­ter” hi­vatkozásra. Ellenőrzés

A Vizsgaszabályzatot a következő linkre kattintva érheti el: IWS Vizsgaközpont szabályzat

Ár:

A VCA vizsga díja: 60.000 + Áfa (bruttó díj 76.200 Ft )

mely magában foglalja a vizsga előtti tréningen való részvétel lehetőségét is.
A tréningen való részvétel nem feltétele a vizsgán való részvételnek, de hozzájárulhat a vizsga sikeres teljesítéséhez, így mindenképp ajánljuk.

Fizetés módja:

A helyszínen készpénzben vagy bankkártyával, online kurzus választása esetén kizárólag átutalással.

Kérjük, átutalás esetén a vizsga előtti napig utalja el a fenti összeget a vállalatunk által vezetett bankszámlára, és a közleményben tüntesse fel a résztvevő nevét!

Számlaszámunk:

IWS Solutions Kft.
10300002-13770893-00014906
A számlát elektronikus úton továbbítjuk, valamint a vizsgán átadjuk.

Vizsga helyszín:

IWS Solutions Kft: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C. (TERRAPARK)