VCA (SCC)

TRÉNING ÉS VIZSGA

Most jelentkezem!

A vizsga által
megszerezhető minősítés:

B-VCA (Ba­sic Ele­ments of Sa­fety; SCC) mi­nő­sí­tés, az összes Be­ne­lux ál­lam te­rü­le­tén el­fo­ga­dott mi­nő­sí­tés.

Kiknek
ajánljuk?

Min­den mun­ka­társ­nak, aki olyan te­vé­keny­sé­get vé­gez, mely­hez a VCA ta­nú­sít­vány szük­sé­ges. A Vincotte által kiállított diploma meg­fe­lel a Be­ne­lux ál­la­mok­ban ope­ra­tív mun­ka­kör­ben dol­go­zók­tól el­várt VCA vizs­gá­nak, il­let­ve az SCC szab­vány­nak.

Miért érdemes a
tréningen is részt venni?

A tré­nin­gen meg­szer­zett szem­lé­let­mód se­gít el­iga­zod­ni a VCA mun­ka­biz­ton­ság sza­bá­lyai kö­zött. Té­má­ja a Be­ne­lux és a nem­zet­kö­zi mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok, el­já­rá­sok be­mu­ta­tá­sa. Az ok­ta­tó­ink ál­tal le­adott tan­anyag fe­dés­ben áll a ki­kül­dött tan­anyag­gal, azon­ban a sze­mé­lyes je­len­lét­nek kö­szön­he­tő­en sok­kal gya­kor­la­ti­a­sabb, be­fo­gad­ha­tóbb. A kép­zé­sen a részt­ve­vők fel­te­he­tik kér­dé­se­i­ket, me­lye­ket ok­ta­tónk kész­ség­gel meg­vá­la­szol. Ed­di­gi ta­pasz­ta­la­ta­ink alap­ján a vizs­ga előt­ti egy na­pos kép­zé­sen va­ló rész­vé­tel je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul a si­ke­res vizs­gá­hoz. Sta­tisz­ti­ká­ink azt mu­tat­ják, hogy a tré­nin­gen részt­ve­vők jó­val ke­ve­sebb eset­ben kény­sze­rül­tek pót­vizs­gá­ra. A tré­ning 09:00-tól 16:00-ig tart.

A vizsga
menete:

A vizsga 16:00 órától kezdődik. 1 óra áll rendelkezésre az online teszt kitöltésére.
A vizsga akkor sikeres, ha a résztvevő legalább 26 pontot ér el!

Mit hozzon
magával?

Fény­ké­pes sze­mély­azo­no­sí­tó ok­ira­tot, kék vagy fe­ke­te tol­lat.

A tananyag:

A díj tar­tal­maz egy mun­ka­biz­ton­sá­gi e-lear­ning tan­anya­got, melyet a jelentkezést visszaigazoló e-mail­ben ta­lál­ha­tó linkről töltheti le pdf for­má­tum­ban.
FI­GYE­LEM! A vizs­ga­kér­dé­sek nem azo­no­sak a gya­kor­ló teszt­kér­dé­sek­kel!

Hasznos
információk:

Itt talál­ha­tó a nem­zet­kö­zi VCA adat­bá­zis, mely­ben a kül­föl­di munka­adók ellen­őr­zik a VCA ta­nú­sít­vány ere­de­ti­sé­gét. Ke­re­sés­hez a hon­lap bal ol­da­lán kat­tint­son a „Cent­raal dip­lo­mare­gis­ter” hi­vatkozásra. Ellenőrzés

A Vizsgaszabályzatot a következő linkre kattintva érheti el: Apave Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat.

Ár:

A VCA vizsga díja: 61.000 Ft/fő (48.031 Ft+ÁFA/),

mely magában foglalja a vizsga előtti tréningen való részvétel lehetőségét is.
A tréningen való részvétel nem feltétele a vizsgán való részvételnek, de hozzájárulhat a vizsga sikeres teljesítéséhez, így mindenképp ajánljuk.

Fizetés módja:

A helyszínen (készpénzben)

Vizsga helyszín:

Vizsga időpontok:

2019. november 07. (csütörtök 09:00-tól 17:00-ig) Tré­ning és VCA vizs­ga2019. november 21. (csütörtök 09:00-tól 17:00-ig) Tré­ning és VCA vizs­ga